Skip links

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ VE VERİ KORUMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimiz Miraydolap Murat Yurtseven, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Miray Dolap tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Sizlerden internet ortamında da sıklıkla kişisel veri almaktayız. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi esnasında alınan ve kaydedilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir. Bu bağlamda Miray Dolap veri sorumlusu sıfatıyla kanuni sınırlar dahilinde verilerinizi almakta ve muhafaza etmektedir.

İnternet sitemize verilen linkle yapılan yönlendirme ile aktifleşen internet sitelerinin veri güvenliği ve veri politikasıyla ilgili Miray Dolap olarak garanti verilmemektedir. Bu hususta yönlendirilen sayfanın veri güvenliği ve veri politikası tarafınızca dikkatlice incelenmelidir.

1.KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü veri kişisel veridir. Bu bağlamda tarafınızın açıkça izni olmadıkça kişisel verilerinizin bir başkası tarafından alınması ve işlenmesi mümkün değildir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biometrik veriler ise özel nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerinizin alınabilmesi, aktarılabilmesi ve işlenebilmesi için tarafınızın ayrıca ve açıkça yazılı onayı gerekmektedir. İşbu aydınlatma metninde kişisel verilerinize ilişkin yaptığımız tüm açıklama ve bilgilendirmeler özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsar mahiyettedir.

2.HUKUKİ DAYANAK

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu, verisi işlenen kişilerin onayları alınırken ayrıca ve açıkça alınan veri hakkında aydınlatılmasını da öngörmüştür. Aydınlatma Yükümlülüğü olarak addedilen bu husus Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinde “Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

 

İşbu Kanunun 3. Maddesinde veri sorumlusu da “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Yine veri işleyen “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi.” şeklinde hükmolunmuştur. Bu bağlamda veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz https://www.miraydolap.com/’dur.

 

Veri Sorumlusu

 

:

Miray Dolap Murat Yurtseven

 

Adres

:

İnönü Cad No 22 Kadıköy İst

 

Tel No

:

 

E-posta : [email protected]
     
     

 

3.VERİ SORUMLUSU MİRAY DOLAP’IN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Miray Dolap tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN MİRAY DOLAP TARAFINDAN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü sınırlar içerisinde ve kanunun ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Kanun çerçevesinde Miray Dolap olarak veri işleme amaçlarımız;

 • Miray Dolap’ın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Miray Dolap tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesinin arttırılması ve ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Miray Dolap tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Miray Dolaptarafından değişen-gelişen ürün ve hizmetleri hakkında müşterileri bilgilendirmek ve gereken durumlarda aydınlatmanın yapılabilmesi,
 • Miray Dolap tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Miray Dolaptarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amaçlarıyla yetkili kurum ve kuruluşlara, reklam-kampanya-promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Topluluk Şirketlerine aktarılması,
 • Veri güvenliğinin sağlanabilmesi,
 • Miray Dolap’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Miray Dolap ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Miray Dolap’a talep ve şikayet iletenler ile iletişime geçilebilmesi ve yaşanan olumsuzlukların hızla çözümlenebilmesi,
 • Miray Dolap internet sitemizde yer alan uyguladığımız politikalara ilişkin hükümlere uygunluğun sağlanabilmesi şeklindedir.

Tüm bu amaçlarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen “kişisel verileri işleme şartlarına” uygun olarak işlenmektedir.

5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME USULÜ

Kişisel verileriniz Miray Dolap tarafından  “Açık Rıza” ve “Kanuna Uygunluk Halleri halinde tutulur ve işlenir.

5.1.Açık Rızaya Gerek Olmayan Haller

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu verinin işlenmesi ve tutulması için bazı hallerde açık rızaya gerek olmadığını belirtmiştir. Kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen bu haller aşağıdaki gibidir;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Söz konusu durumların varlığı halinde açık rızanız olmaksızın Miray Dolap olarak veri işleyebilme hakkımız haizdir.

Kanun’un 5. ve 6. Maddesinde öngörülen özel şartlar altında işlenebilecek kişisel veriler Miray Dolap, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası‘nda detaylandırılan kategoriler altında ve Politikada sayılan amaçlarla işlenebilecektir. Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları ise Rıza Metni’ nde belirtilmiştir. Açık rıza kapsamındaki kişisel veriler ilgili kişilerin onayı olmaksızın işlenmemektedir.

6.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN MİRAY DOLAP TARAFINDAN TOPLANMA YÖNTEMİ

Miray Dolap veri toplama yöntemleri; sınırlayıcı olmamakla birlikte internet sitesi, sosyal mecralar, anlık mesajlaşma araçları, elektronik postalar, telefon, faks, manuel yöntemler, sözleşmeler, işin ifasına yönelik Miray Dolap bünyesine sunulan tüm evrak ve belgeler, mobil uygulamalar şeklinde sıralanabilecektir. Sayılan yöntemlerle toplanan kişisel verilere ve/veya özel nitelikli kişisel verilere sözlü, yazılı ve elektronik olarak ulaşılabilmektedir.

Miray Dolap tarafından toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun şartları, amaçları ve ilkelerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen koşullar çerçevesinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

7.VERİLERİN AKTARILMASI VE KORUNMASI

7.1. AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Miray Dolap tarafından işbu Aydınlatma Metin’inde yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Miray Dolap iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

7.2.KORUNMASI

Miray Dolap olarak ilgili kanun hükümleri uyarınca verilerin yetkisiz üçüncü kişilere aktarımının önüne geçebilmek için Miray Dolap olarak gereken tüm teknik ve idari tedbiri almaktayız. Bu bağlamda bilhassa şirket içi politikalarımızı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hale getirmekte ve kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü teknik yazılım ve donanımı bünyemizde bulundurmaktayız. Tüm bunları sağlayabilmek adına gerek şirket içinde çalışanlarımızın gerekse iş yaptığımız üçüncü kişilerin Gizlilik Politikamıza aykırı davranmasını önlemeye çalışmaktayız.

8.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8.1. BAŞVURU USULU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınıza ilişkin  yukarıda belirttiğimiz taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen usul çerçevesinde Miray Dolap’ya iletebilirsiniz.

Söz konusu talepleriniz Miray Dolap tarafından en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Miray Dolap sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde Miray Dolap tarafından kurulca belirlenen ücret sizlerden talep edilebilecektir.

Aşağıda belirtilen bilgileri başvurunuzda eksiksiz olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Başvurularınızı bizzat Şirketimize yazılı olarak yapabileceğiniz gibi; Noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla, Şirketimiz adresine kaydedilmiş KEP adresine veya e-posta  adresiyle de yapmanız mümkündür. Başvuru için gerekli talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

 Başvuruda bulunması gerekenler;

 • Adınız ve Soyadınız
 • T.C. Kimlik Numaranız
 • Yabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No. veya Kimlik Numaranız
 • Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız
 • KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği
 • Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları
 • Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz
 • Tebligata Yarar Açık Adres

Miray Dolap iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adres: İnönü Cad No:22 Kadıköy İstanbul